Lightning strike counter

เป็นเครื่องมือในการนับ และบันทึกจำนวนครั้งของเสิร์ชฟ้าผ่า หรือแรงดันไฟฟ้ากระโชกในระดับสูงที่ไหลเข้ามาในระบบป้องกันฟ้าผ่า หัวล่อฟ้า หรือในระบบไฟฟ้า

Go to top